ثبت نام این درس
کد درس 97786
نام استاد مهدی زیلوچی
تعداد جلسات 5 جلسه
هزینه درس رایگان
درس: کیهان زادگاه الفبای هستی
پیشرفته
در این درس با مطالب زیر آشنا می شوید: 1- منشاء پیدایش عنصرها و ویژگی ها و طبقه بندی آنها 2- جدول دوره ای عنصرها 3- ساختار اتم و آرایش الکترونی عنصرها 4- نحوه تشکیل ترکیب های یونی و کووالانسی
جلسات
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم: