ثبت نام این درس
کد درس 97713
نام استاد مهدی زیلوچی
تعداد جلسات 3 جلسه
هزینه درس رایگان
درس: شیمی پایه دهم
پیشرفته
این درس شامل مباحث شیمی دهم دوره دوم دبیرستان همراه با مباحث تکمیلی و نمونه سوال های تشریحی و تستی است.
جلسات
کیهان زادگاه الفبای هستی
موضوعاتی که در این فصل مطرح می گردد: 1- آشنایی با چگونگی به وجود آمدن عنصرها و طبقه بندی و ویژگی های آنها 2- آشنایی با جدول دوره ای عنصرها 3- چگونگی کشف اتم و آرایش الکترونی اتم ها 4- آشنای با نحوه تشکیل ترکیب یونی (نمک) و کووالانسی
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم: