ثبت نام این درس
کد درس 97659
نام استاد مهدی زیلوچی
تعداد جلسات 1 جلسه
هزینه درس رایگان
درس: شیمی پایه دوازدهم
پیشرفته
جلسات
شروع: 1397/07/01 -
پایان: 1398/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم: