کد درس 93451
نام استاد مهدی زیلوچی
تعداد جلسات 4 جلسه
هزینه درس رایگان
درس: فیزیک نهم مدارس خاص
پیشرفته
فیزیک پایه نهم ویژه مدارس خاص
جلسات
شروع: 1394/07/01 - 1396/01/01
پایان: 1395/06/31 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1394/07/01 -
پایان: 1395/06/31 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1394/07/01 - 1396/01/01
پایان: 1395/06/31 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1394/07/01 -
پایان: 1395/06/31 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم: