کد درس 64991476
نام استاد مهدی زیلوچی
تعداد جلسات 5 جلسه
هزینه درس 10,000
درس: شیمی 2
پیشرفته
جلسات
شروع: 1393/08/03 -
پایان: 1394/08/02 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1394/04/01 - 1396/01/01
پایان: 1395/08/02 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/09/15 -
پایان: 1965/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/07/26 -
پایان: 1965/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/07/26 -
پایان: 1965/07/01 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم: