ثبت نام این درس
کد درس 60533866
نام استاد مهدی زیلوچی
تعداد جلسات 4 جلسه
هزینه درس رایگان
درس: شیمی 4
پیشرفته
در این درس مباحث کتاب شیمی چهارم دبیرستان(دوره پیش دانشگاهی) تشریح و توضیح داده شده و در پایان هر فصل نمونه سوالات مختلفی با پاسخ و بدون پاسخ آمده است .
جلسات
شروع: 1993/09/30 -
پایان: 1395/09/15 -
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/09/15 - 1396/01/01
پایان: 1394/09/15 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1993/09/30 - 1396/01/01
پایان: 1395/09/15 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/09/15 - 1396/01/01
پایان: 1394/09/15 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم: