کد درس 34708251
نام استاد مهدی زیلوچی
تعداد جلسات 3 جلسه
هزینه درس 10,000
درس: شیمی 3
پیشرفته
جلسات
شروع: 1993/09/30 - 1395/01/01
پایان: 1394/09/15 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/09/15 - 1396/01/01
پایان: 1394/09/15 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/09/15 - 1396/01/01
پایان: 1394/09/15 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم: