ثبت نام این درس
کد درس 46624883
نام استاد مهدی زیلوچی
تعداد جلسات 5 جلسه
هزینه درس رایگان
درس: فیزیک هشتم ویژه مدارس خاص
پیشرفته
جلسات
الکتریسیته مالشی
ا- از مالش دو جسم بر هم بر روی اجسام تولید می شود . امروزه تقریباً در تمام وسایل الکتریکی از الکتریسیته جاری استفاده می شود . ولی برای درک قوانین الکتریکی باید ابتدا درک درستی از الکتریسیته مالشی به دست آورد. هنگامی که برخی از مواد را با هم مالش می دهیم خاصیتی در آن ها ایجاد می شود که طی آن می توانند به برخی از ذرات ریز نیرو وارد کرده و یا چیزی شبیه جرقه های کوچک به وجود آورند . این خاصیت همان خاصیت الکتریکی است .
شروع: 1393/07/01 - 00:00
پایان: 1397/12/07 - 23:00
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/07/26 - 1396/01/01
پایان: 1394/07/26 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
مغناطیس
در این فصل با خاصیت مغناطیسی ماده و برخی از ویژگی های آن آشنا می شویم
شروع: 1393/09/15 - 1396/01/01
پایان: 1394/09/15 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/09/15 - 1396/01/01
پایان: 1394/08/03 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم:
شروع: 1393/08/02 - 1396/01/01
پایان: 1394/09/15 - 1397/07/31
تعداد مطلب: تعداد درس: تعداد امتحان: تعداد عکس: فیلم: