ثبت نام درس "شیمی پایه یازدهم"

1- در صورتی که این درس قبلا برای شما ثبت شده باشد، ثبت مجدد انجام نخواهد شد.
2- فاکتور هزینه ثبت نام درص بصورت جداگانه برای شما صادر خواهد شد.
3- بعد از پرداخت، امکان نمایش محتوای درس برای شما امکان پذیر خواهد بود.